Algemene bepalingen fietsverhuur
Bike rental agreement

Artikel 1: Eigendomsbepaling

De gehuurde fiets wordt beheerd door het Centrum Ronde van Vlaanderen, verder ‘verhuurder’ of CRVV’ genoemd, die daarmee alle rechten en plichten heeft verworven alsof hij de eigenaar is. De huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal en zal als een goede huisvader zorgdragen voor de verhuurde fiets en toebehoren.

Artikel 2: Tarieven

De huurder verklaart op de hoogte te zijn van de tarieven voor de huur van de fiets en de toebehoren, voor één of meerdere dagen. De huurprijs dient vooraf te worden betaald en dient als verworven te worden beschouwd. Bij afhalen van de fiets kan een waarborgsom gevraagd worden.

Bij elke voortijdige terugbezorging blijft de volle huurprijs zoals bepaald in de huurovereenkomst gelden. Ongeacht het feit dat de huurder conform de huurovereenkomst de fiets niet komt afhalen, is de huurder wel verplicht de huurprijs te betalen.
 

Artikel 3: Staat van de fiets en gebruik ervan

De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.

De huurder dient bij ontvangst van de fiets deze grondig te inspecteren en uit te testen. Indien er beschadiging of mankementen zijn, dient hij/zij de fiets vooraleer te gebruiken onmiddellijk terug te geven en de vastgestelde beschadiging of mankement te melden aan de verhuurder.

Bij het inleveren van de fiets(en) betaalt de verhuurder de waarborg terug aan de huurder, na een technische controle en voor zover er geen schade wordt vastgesteld. Bij beschadigingen of defecten die niet te wijten zijn aan normale slijtage wordt de waarborg ingehouden. Na het betalen van de herstellingskosten zal de waarborg vrijgegeven worden. Indien het bedrag van de schade groter is dan de waarborgsom dient de huurder dit bijkomende bedrag onmiddellijk te vereffenen. Bij diefstal of zware schade van de gehuurde fiets door nalatigheid van de huurder, vastgesteld door de lokale politie, dient de huurder de schade onmiddellijk te betalen aan de verhuurder. De aankoopfactuur van het gehuurde goed dient als referentie om de schade te bepalen bij verlies, diefstal of ‘total loss’.

De huurder is gehouden elk schadegeval, ongeval of diefstal onmiddellijk te melden aan de verantwoordelijke van het CRVV. Bij diefstal moet de huurder onmiddellijk aangifte doen bij de lokale politie.

Bij verlies of onherstelbare schade van de meegeleverde toebehoren, zal een schadevergoeding worden ingehouden twv de aankoopprijs door het CRVV van het betreffende toebehoren. 

Het is ten strengste verboden om zich met de huurfiets op onverharde wegen te begeven.

Aan personen jonger dan 18 jaar die niet vergezeld zijn door een ouder, voogd of volwassen begeleider mag geen fiets worden verhuurd.

Artikel 4: Waarborg

Bij het uitlenen of afhalen van de fietsen en toebehoren betaalt de huurder aan de verhuurder een waarborg van 250 euro.

Artikel 5: Afhalen en inleveren

Bij het afhalen van de fiets bij het verhuurcentrum wordt een kopie van de identiteitskaart van de huurder genomen.

Bij een te late inlevering van de huurfiets, zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets later dan de in de huurovereenkomst vastgelegde datum wordt teruggebracht, de prijs betalen zoals die vermeld is op de website van het CRVV.

De huurfiets dient voor het gangbare sluitingsuur (18u) teruggebracht worden.
 

Artikel 6: Verzekering en aansprakelijkheid

Bij het huren van een fiets kan de huurder een verzekering afsluiten voor lichamelijke ongevallen en voor pechverhelping. Hiermee sluit de huurder een lidmaatschap af bij Cycling Vlaanderen en is hij door dat lidmaatschap, het hele jaar verzekerd. De huurder verklaart een informatiefiche te hebben ontvangen met de specifieke modaliteiten van dit lidmaatschap.

Indien de huurder geen verzekering wenst af te sluiten bij de huur van de fiets, doet hij, door ondertekening van dit document, afstand van verhaal tegenover de verhuurder. De huurder zal op geen enkele manier de verhuurder aansprakelijk kunnen stellen voor gebeurlijke ongevallen ook niet als die een rechtstreeks gevolg kunnen zijn van het gebruik van de fiets.

De huurder kan onder geen beding persoonlijke opgelopen schade of schade aan derden (voor, tijdens en na de fietstochten) verhalen op de verhuurder.

Het CRVV en/of zijn begeleiders zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen van de deelnemers tijdens of buiten de fietstochten zowel bij de begeleide als niet-begeleide fietstochten.

Artikel 7: Nietigheid

Indien enige voorwaarde van deze overeenkomst op grond van het heersend recht, geheel of gedeeltelijk, ongeldig of nietig zou blijken, dan zal de voorwaarde worden geacht geen deel uit te maken van de overeenkomst en zal de rest van de overeenkomst volledig van kracht en rechtsgeldig blijven.

Artikel 8: Heersend recht

De klant erkent dat bij gebeurlijke geschillen enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd zullen zijn. 

v.01-2024